Ondernemingsgegevens
Bormet bvba
Ambachtsstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken
BE0414651838
info@bambormet.be
Tel: +32 11 31 26 56
Fax: +32 11 31 65 66

Artikel 1: Offertes
Onze prijzen zijn steeds zonder vaste verbintenis, tenzij anders overeengekomen wordt. Elke verkoop is pas definitief na onze schriftelijke bevestiging. Elke bestelling of opdracht door ons aanvaard brengt van rechtswege toepassing mee van de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden, ongeacht de aankoopvoorwaarden van de klant.

Artikel 2: Leveringstermijnen
De overeengekomen leveringstermijn of uitvoeringstermijn van de werken zal zoveel mogelijk geëerbiedigd worden. Hij zal echter steeds vastgelegd worden ten titel van aanduiding en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden van welke aard ook. De klant heeft geen enkel recht op schadevergoeding indien de leveringstermijnen of uitvoeringstermijnen niet overeenstemmen met de offerte. Annulering van een bestelling door de klant is mogelijk binnen de acht dagen na de aanvaarde bestelling. Na deze periode is de opdracht definitief en uitvoerbaar. Annulering door de verkoper is steeds mogelijk en de klant kan onder geen enkel beding recht hebben op een schadevergoeding.

Artikel 3: Prijzen
De prijzen zijn berekend in functie van de kostprijs der grondstoffen en salarissen op datum van de offerte of verkoop. Wij behouden ons het recht voor deze prijzen aan te passen bij eventuele stijging van een van deze factoren bij de uitvoering van de overeenkomst. Onze prijzen zijn tevens aanpasbaar indien de opdrachtgever uitstel of opsplitsing van uitvoering der werken vraagt.

Artikel 4: Facturen en betalingen
Eventuele klachten dienen onmiddellijk en schriftelijk gemotiveerd te gebeuren binnen de acht dagen na levering en/of plaatsing bij aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van onze vennootschap. Klachten aangaande de inhoud van de factuur dienen
eveneens op dezelfde wijze en binnen de acht dagen na ontvangst te worden overgemaakt. Ingeval van klacht, die gegrond wordt verklaard, is onze firma slechts gehouden tot vervanging of herstelling van het geleverde materiaal en kan de koper in geen geval
aanspraak maken op enige schadevergoeding. De facturen zijn contant betaalbaar aan het adres van de onderneming, zonder korting en bij ontvangst van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het aanvaarden van wissels maakt geen inbreuk op deze regeling. De laattijdige betalingen brengen van rechtswege intrest op gelijk aan de op dat ogenblik van toepassing zijnde wettelijke intrestvoet verhoogd met 2 % punten te rekenen vanaf de vervaldag en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bij wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de factuur of facturen, acht dagen na de verzending van een per post aangetekende aanmaningsbrief, zal aan de verkoper als vergoeding van zijn aanvullende kosten, een forfaitair bedrag worden toegekend gelijk aan 10 % van het bedrag van de factuur met een minimum van 40 euro onverminderd de voornoemde intresten. Er wordt duidelijk overeengekomen dat deze clausule geen toepassing is van art. 1023 van het Gerechtelijk Wetboek, maar art. 1226 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5: Waarborgen
De geleverde goederen zijn gedurende een jaar gewaarborgd tegen materieel- en fabricagefouten. De waarborg omvat de kosteloze vervanging of herstelling der gebreken en het werkloon, alsmede de verplaatsingskosten. Laatstgenoemde enkel indien de plaatsing door ons werd uitgevoerd en beperkt tot een straal van 100 km van onze bedrijfszetel. Schade veroorzaakt van buiten uit (bliksem, brand, storm, derden, ...) of abnormaal gebruik valt niet onder de waarborg. De verkoper is geenszins vrijwaring verschuldigd voor enige schade die door de koopwaar zou ontstaan. Bij uitbreiding van een bestaande installatie dekt de waarborg enkel de nieuwe materialen.

Artikel 6: Geschillen
Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt, Tongeren of Kortrijk bevoegd en dit volgens de keuze van de verkoper.

Artikel 7: Bijzondere algemene bepalingen
- Bijkomend metselwerk, stukadoorwerk, e.d., evenals de herstelling ervan, zijn niet in de bestelling en/of uitvoering van de leveringen inbegrepen.
- Uitgifte van wissels mag niet aanzien worden als een afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
- Een klant kan zich niet beroepen op een geschil met ons om het niet-uitvoeren van zijn betalingen te rechtvaardigen.
- De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling ervan.
- Alle technische schema’s, procédés, handleidingen, e.d. mogen onder geen enkele voorwaarde overgedragen worden noch in origineel, noch in afschrift of onder gelijk welke andere vorm nagemaakt worden zelfs niet voor eigen gebruik en mogen niet overgemaakt     worden aan een derde en dit op straffe van een schadebeding dat per inbreuk zal vastgesteld worden.
- Funderingswerken: tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geldt de hiervoor vermelde som voor het aanbrengen van de fundering in obstakelvrije ondergrond.
- De opdrachtgever dient ons op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van verborgen kabels en leidingen. Bij gebreke hiervan wijzen wij alle verantwoordelijkheid af.
- Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreffen onze leveringen en plaatsingen steeds opbouw materieel.
- Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt de door ons te voorziene bedrading in opbouw aangebracht.
- Indien bij aanvang van de installatie de door derden uit te voeren werken niet, gedeeltelijk of slecht blijken uitgevoerd, kunnen deze door onze technische medewerkers zonder bijkomende toestemming en tegen de geldende eenheidsprijzen, uitgevoerd worden.
- Mogelijke bijkomende verplaatsingen worden integraal aangerekend.
- Bovendien is de afgesproken uitvoeringstermijn niet meer bindend en wordt een gewijzigde uitvoeringstermijn medegedeeld.
- Ingeval van abnormale werking, die gevaar voor ongevallen inhoudt, moet de klant de installatie buiten bedrijf stellen en de bvba Bormet hiervan onmiddellijk schriftelijk verwittigen.